Zgłoś obiekt

 

  1. Jakie mamy kategorie Konkursu?

Wysyłając zgłoszenie do udziału w Konkursie możecie Państwo startować jednocześnie w dwóch kategoriach:

a. „Najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny”

b. „Najlepszy obiekt bez barier”

Opłata konkursowa uwzględnia możliwość startowania w jednej wybranej kategorii lub obu łącznie. Chcąc startować w dwóch kategoriach opisanych powyżej, nie musicie Państwo ponosić dwóch opłat zgłoszeniowych.

  1. Jakie obiekty mogą brać udział w Konkursie?

W Konkursie mogą brać udziały obiekty nowe i zmodernizowane typu:

a. Stadiony,

b. Boiska sportowe (w tym boiska „Orlik 2012”) oraz tereny i/lub obiekty rekreacyjne,

c. Hale sportowe i rekreacyjne oraz sale gimnastyczne.

Do Konkursu mogą być zgłaszane funkcjonujące obiekty z Polski nie starsze niż 5 lat lub zmodernizowane w okresie ostatnich 5 lat, oddane do użytkowania nie później niż do 31.12.2011 r. Przez modernizację Organizator rozumie poprawienie walorów estetycznych lub funkcjonalnych obiektu.

  1. Czy jestem odpowiednią osobą, firmą lub instytucją uprawnioną do udziału w Konkursie?

Zgłaszającymi do Konkursu mogą być:

- Użytkownik obiektu / Operator;

- Inwestor;

- Architekt / Generalny Projektant;

- Wykonawca;

  1. Jak mogę się zgłosić i jakie wymagania muszę spełnić?

W zależności od typu i wielkości obiektu składacie Państwo zgłoszenia w jednej z dwóch procedur, tj. w procedurze UPROSZCZONEJ lub PEŁNEJ.

 

Procedura UPROSZCZONA

  1. Dla kogo?

- Boiska sportowe (w tym boiska „Orlik 2012”), oraz tereny i/lub obiekty rekreacyjne;

- Małe hale sportowe oraz sale gimnastyczne (do 2.499 miejsc).

  1. Co należy dostarczyć do Organizatora?

- Opis obiektu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnione 3 strony z danymi nt. obiektu), w tym m.in. skład zespołu autorskiego poświadczony przez projektantów, dane dotyczące Inwestora, Wykonawcy, typ obiektu, wielkość, etc.;

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;

- Rzut zaplecza sanitarno-socjalnego;

- Zdjęcia umożliwiające ocenę całości (bez przekroi, bez elewacji) nie mniej niż 4 ale nie więcej niż 8 z podpisami (identyfikującymi przedstawione obiekty) na odwrocie (drukowane zdjęcia w rozmiarze minimum 18 x 24 cm i maksimum 21 x 30 cm oraz w postaci cyfrowej na nośniku CD lub DVD, z rozdzielczością minimum 300 dpi, w formacie TIF, PDF lub JPG. Zgłaszający powinien podać autora zdjęć wraz z jego zgodą na wykorzystanie lub oświadczenie Zgłaszającego, że dysponuje prawem do zdjęć);

- Potwierdzenie wniesienia opłaty za udział w Konkursie.

PDF-grafikaPobierz formularz procedury uproszczonej 

PDF-grafikaPobierz przykładowo wypełniony formularz 


Procedura PEŁNA

  1. Dla kogo?

- Stadion od 10.000 miejsc wzwyż (tzw. „duży stadion”);

- Stadion do 9.999 miejsc (tzw. „mały stadion”);

- Hala sportowo-widowiskowa od 2.500 miejsc wzwyż.

  1. Co należy dostarczyć do Organizatora?

- Opis obiektu na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnione 3 lub 4 strony z danymi nt. obiektu – w zależności od czy chcecie Państwo wziąć udział w kategorii konkursu PKOl czy PKPar, czy w obu łącznie), w tym m.in. skład zespołu autorskiego poświadczony przez projektantów, dane dotyczące Inwestora, Wykonawcy, typ obiektu, wielkość, etc.;

- Orientacja – położenie obiektu na mapie miasta lub wsi (położenie musi zostać dokładnie zaznaczone) w skali 1:2000 lub 1:5000;

- Plan zagospodarowania terenu 1:500 lub 1:1000 (rozbudowy i renowacje muszą zostać dokładnie zaznaczone);

- Najważniejsze rzuty kondygnacji;

- Niezbędne przekroje i elewacje;

- Ewentualne dodatkowe rysunki detali, wizualizacji – do wyboru przez Zgłaszającego;.

- Zdjęcia – nie mniej niż 8 ale nie więcej niż 12 kolorowych zdjęć z podpisami identyfikującymi przedstawione obiekty, zamieszczonymi na ich odwrocie. (Drukowane zdjęcia w rozmiarze minimum 18 x 24 cm i maksimum 21 x 30 cm oraz w postaci cyfrowej na nośniku CD lub DVD, z rozdzielczością minimum 300 dpi, w formacie TIF, PDF lub JPG – wszystko przygotowane w palecie kolorów CMYK. Zgłoszenie powinno zawierać dane autora zdjęć i jego pisemną zgodę na wykorzystanie lub oświadczenie Zgłaszającego, że dysponuje prawem do zdjęć);

- Potwierdzenie wniesienia opłaty za udział w Konkursie.

Dodatkowe informacje dla procedury PEŁNEJ:

- Wszelkie wydruki (poza zdjęciami) powinny być dostarczone w formacie A3 [42,1 x 29,7 cm] oraz w postaci cyfrowej/elektronicznej na nośniku CD lub DVD, rozdzielczość minimum 300 dpi, w formacie TIF, PDF lub JPG;

- Całość powyższego materiału powinna być złożona do folderu formatu A3. Należy zwrócić uwagę na czytelność opisów rysunków;

- Legenda na poszczególnych rysunkach powinna umożliwić jednoznaczne odczytanie ich zawartości;

- Dokumenty wymienione jako „Rysunki i plany” oraz w „Zdjęcia” mogą (ale nie muszą) zostać dostarczone do biura Konkursu łącznie jako projekt typu kolaż w rozmiarze maksymalnym 70 x 100 cm (szerokość x wysokość) w postaci wydruku/plotu (na sztywnej, lekkiej [piankowej] planszy w formacie leżącym) oraz dostarczone cyfrowo. Nie jest to jednak obowiązkowe i nie wpłynie na ocenę merytoryczną zgłaszanego obiektu.

PDF-grafikaPobierz formularz procedury pełnej 

PDF-grafikaPobierz przykładowo wypełniony formularz 

Powyższe informacje stanowią wyciąg z Regulaminu z najważniejszymi informacjami, prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Regulaminu, który znajduje się na naszej w zakładce „Konkurs -> Regulamin”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Organizatorem.

Sponsorzy:

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption